คลังความรู้สู่ผู้ใช้บริการ

ด้วยองค์ความรู้งานด้านส่งเสริมการลงทุน ระบบงานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ
และด้านสิทธิและประโยชน์ในการขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักร