Cover Banner

"คลังความรู้สู่ผู้ใช้บริการ"

แหล่งรวมความรู้ในทุกบริบทงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานส่งเสริมการลงทุน

การใช้บริการระบบงานสิทธิและประโยชน์ด้านช่างฝีมือผู้ชำนาญการต่างชาติ ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ

วิดีโอใหม่ล่าสุด

หลักสูตร Document (PDF.) Video
วิดีโออบรมออนไลน์ เรื่อง "รวมประเด็นปัญหาที่พบ!! และวิธีการแก้ไขงานปรับยอดด้วยระบบ RMTS ทุกกรณี" EP.1
วิดีโออบรมออนไลน์ เรื่อง "รวมประเด็นปัญหาที่พบ!! และวิธีการแก้ไขงานปรับยอดด้วยระบบ RMTS ทุกกรณี" EP.2
วิดีโออบรมออนไลน์ เรื่อง"การปรับปรุงเมนูแจ้งความจำนงการใช้ใบขนตัดบัญชีวัตถุดิบ เพื่อขยายระยะเวลานำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น (ม.36)"
วิดีโออบรมออนไลน์ เรื่อง "รวมวิธี!! การยื่นอนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบสูตรการผลิตและปรับยอดวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS" EP.1
วิดีโออบรมออนไลน์ เรื่อง "รวมวิธี!! การยื่นอนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบสูตรการผลิตและปรับยอดวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS" EP.2
วิดีโออบรมออนไลน์ เรื่อง "อัปเดต!! ระบบงาน eMT Online 14 ฟังก์ชั่น"
วิดีโออบรมออนไลน์ เรื่อง "หลักเกณฑ์การนำเข้าช่างฝีมือต่างชาติ โดยกรมการจัดหางาน-สตม.-กองบริการชาวต่างชาติ (สกท.)" EP.1
วิดีโออบรมออนไลน์ เรื่อง "หลักเกณฑ์การนำเข้าช่างฝีมือต่างชาติ โดยกรมการจัดหางาน-สตม.-กองบริการชาวต่างชาติ (สกท.)" EP.2
วิดีโออบรมออนไลน์ เรื่อง วิธีการขอเปิดดำเนินการกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ใช้สิทธิและประโยชน์ ด้านเครื่องจักร (eMT) และวัตถุดิบ (RMTS) EP.1
วิดีโออบรมออนไลน์ เรื่อง วิธีการขอเปิดดำเนินการกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ใช้สิทธิและประโยชน์ ด้านเครื่องจักร (eMT) และวัตถุดิบ (RMTS) EP.2
?>