Cover Banner

"คลังความรู้สู่ผู้ใช้บริการ"

แหล่งรวมความรู้ในทุกบริบทงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานส่งเสริมการลงทุน

การใช้บริการระบบงานสิทธิและประโยชน์ด้านช่างฝีมือผู้ชำนาญการต่างชาติ ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ

วิดีโอใหม่ล่าสุด

หลักสูตร Document (PDF.) Video
วิดีโออบรมออนไลน์ เรื่อง "ข้อปฏิบัติ การจัดตั้งบัญชีวัตถุดิบหลังได้รับบัตรปรับปรุงประสิทธิภาพ" EP.2
วิดีโออบรมออนไลน์ เรื่อง "ข้อปฏิบัติ การจัดตั้งบัญชีวัตถุดิบหลังได้รับบัตรปรับปรุงประสิทธิภาพ" EP.1
วิดีโออบรมออนไลน์ "วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน" EP.2
วิดีโออบรมออนไลน์ "วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน" EP.1
วิดีโออบรมออนไลน์ "การจัดทำใบขนสินค้าขาออกสำหรับส่งผลิตภัณฑ์ และส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศ" EP.1
วิดีโออบรมออนไลน์ "การจัดทำใบขนสินค้าขาออกสำหรับส่งผลิตภัณฑ์ และส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศ" EP.2
วิดีโออบรมออนไลน์ "วิธีปฏิบัติกรณีชื่อรายการวัตถุดิบที่ใช้ในการสั่งปล่อยไม่ตรงกับสกท."
วิดีโอการกำหนดวันนำเข้าคร้ังแรก
วิดีโออบรมออนไลน์ "ข้อควรรู้เกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ" EP.1
วิดีโออบรมออนไลน์ "ข้อควรรู้เกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ" EP.2