eMT

องค์ความรู้งานด้านบริการงานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
[Electronic Machine Tracking System: eMT Online] รวมคลังความรู้งานบัญชีเครื่องจักร
การสั่งปล่อยเครื่องจักร รวมถึงงานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักร Phase 2
ตามสิทธิประโยชน์มาตรา 28 และมาตรา 29
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บริษัทได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง